Mô đun 3. CBQL THCS: Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Câu hỏi video 1

1. Trả lời câu hỏi

Mục tiêu của khóa tập huấn là gì?

Khóa tập huấn cần đạt 04 mục tiêu:

1. Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường THCS

2. Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ QTTC ở trường THCS theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS

3. Phác thảo được hoạt động QTTC trong trường THCS hướng tới kết quả giáo dục HS tốt hơn

4. Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường THCS

2. Trả lời câu hỏi

Khóa tập huấn có những nội dung chính nào?

– Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị tài chính;

– Quản trị tài chính trường trung học cơ sở theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

– Hoạt động quản trị tài chính trong trường trung học cơ sở hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

– Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường trung học cơ sở.

3. Trả lời câu hỏi

Hoạt động quản trị tài chính trường phổ thông bao gồm những nội dung nào?

– Xây dựng KHTC và lập Dự toán ngân sách;

– Xây dựng, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ;

– Quản lý thu chi;

– Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán;

– Huy động và sử dụng các nguồn ngân sách hợp pháp;

– Kiểm tra tài chính;

– Công khai tài chính.

Nhận hỗ trợ cho quý thầy cô không có thời gian

Nhấn vào đường Link để tải bản đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1IrNh8czWSK04yDub0ol58xvxHunX9dIa/view?usp=sharing