Funy Story

Những câu chuyện cười Tiếng Anh

Nhấn vào hình tương ứng để đọc ….

Slogan ….Hay…..Triết lý ….Tiếng Anh lớp học… Dễ nhớ…!
The wish of 3 friends
Poor or rich
Never tell a lie
The boy and the barbershop
The snail’s slow speed
What is the afterlife like?
Who would like this $20 bill?
Lions and mosquitoes
Better bent than broken
Friendship is a strong weapon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *