Funy Games and Stories

Shadow Matching Game, an interactive worksheet by mrsevelin
liveworksheets.com

Nhấn vào hình tương ứng để đọc ….

Slogan ….Hay…..Triết lý ….Tiếng Anh lớp học… Dễ nhớ…!
The wish of 3 friends
Poor or rich
Never tell a lie
The boy and the barbershop
The snail’s slow speed
What is the afterlife like?
Who would like this $20 bill?
Lions and mosquitoes
Better bent than broken
Friendship is a strong weapon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *