Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chu kỳ 2020-2022 (Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019)

PHÒNG GD-ĐT CHƯ PRÔNG TRƯỜNG THCS …………….  
Số:              /KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 Ia Bang, ngày 02 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

CHU KỲ : 2020 – 2022

– Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

– Thực hiện Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở GD-ĐT Gia Lai về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

– Thực hiện Công văn số 679/PGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2020 của Phòng GD-ĐT Chư Prông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

          – Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS ………………năm học 2020-2021.

Trường THCS ………………xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chu kỳ 2020 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

– Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

– Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

2. Yêu cầu:

– Việc tổ chức Hội thi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

– Hội thi phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

– Hội thi phải đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ NỘI DUNG HỘI THI

1. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn dự thi:

– Số lượng: Khuyến khích, động viên 100% giáo viên các Tổ chuyên môn đăng kí dự thi.

– Đối tượng: là Giáo viên (THCS hạng III, hạng II) đang trực tiếp giảng dạy tại trường TH&THCS Phan Bội Châu.

– Tiêu chuẩn dự thi: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức Tốt.

2. Nội dung thi:

– Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

– Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian:

– Đăng ký dự thi: Trước ngày 08/10/2020.

– Khai mạc Hội thi: Vào lúc 15h00 ngày 12/10/2020.

– Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy: từ ngày 12 đến ngày 24/10/2020.

– Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân: 26-27/10/2020.

– Tổng kết Hội thi: Vào lúc 15h00 ngày 02/11/2020.

2. Địa điểm:

– Tại trường TH&THCS ………………

3. Kinh phí:

– Nhà trường phân bổ ngân sách, chi theo chế độ hiện hành.

IV.ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ HỘI THI

1. Đánh giá các nội dung thi:

a) Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:

Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo Công văn 1790/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trung học năm học 2017-2018..

b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy:

– Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

– Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

V. SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI:

1. Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

2. Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy.

3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021 được Hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; Được khen thưởng theo Kế hoạch thi đua và khen thưởng của nhà trường.

4. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi.

5. Giáo viên được dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: Khi có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chu kỳ 2020 – 2022 của trường THCS ……………./.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

– PGD&ĐT (b/c);

– CB, GV (t/h);

-Lưu VT.