Liên từ trong Tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Liên từ là một phần thành phần bắt buộc được sử dụng trong tiếng Anh với mục đích kết nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu. Các kết hợp được coi là hạt ngữ pháp bất biến, và chúng có thể hoặc không thể đứng giữa các mục mà chúng liên kết. Chính nhờ sự liên kết này, các câu văn có sự tham gia của liên từ phù hợp sẽ trở nên chặt chẽ, gắn kết hơn rất nhiều. Trong tiếng Anh, người ta gọi liên từ là Conjunctions.

E.g. Trong đoạn văn dưới đây, các liên từ được xác định bằng cách bôi đậm và có màu khác:

I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward. Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn.

Các kết hợp nhờ liên từ cho phép bạn tạo thành các câu phức tạp, tao nhã và tránh sự hỗn loạn của nhiều câu ngắn. Đảm bảo rằng các cụm từ được nối bởi các liên từ là song song hay còn được gọi là chia sẻ cùng cấu trúc. Nói thì trừu tượng thế thôi, bạn có thể tham khảo ví dụ sau để có thể hiểu rõ hơn:

Incorrect → I work quickly and am careful.

Correct   → I work quickly and carefully.

Phân loại liên từ

Có vô vàn liên từ trong tiếng anh. Tuy nhiên hầu hết sẽ được xếp vào 2 nhóm chính: Liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc. Để tìm hiểu kĩ hơn ta cùng tham khảo 2 loại này ngay dưới đây:

1. Liên từ kết hợp

→ Dùng để nối các từ loại hoặc cụm từ / nhóm từ có chức năng giống nhau cùng là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ… Hoặc các mệnh đề độc lập về ngữ pháp, gồm có:

 • for
 • and
 • nor
 • but
 • or
 • yet
 • as well as

E.g. She is a good and loyal wife

(Cô ấy là một người vợ tốt và thủy chung)

E.g. He is intelligent but very lazy

(Anh ấy rất là thông minh nhưng cũng rất lười)

E.g. Ulysses wants to play for UConn, but he has had trouble meeting the academic requirements

(Ulysses muốn chơi cho đội Uconn, nhưng anh ấy đã gặp vấn đề trong việc đáp ứng những yêu cầu về bằng cấp)

→ Liên từ kết hợp được chia thành 4 nhóm:

Nhóm AND

→ Dùng để chỉ sự thêm vào. Bao gồm các liên từ sau:

 • and (và)
 • both…and (vừa…vùa)
 • not only…but also (không những…mà còn)
 • as well as (cũng như)
 • hardly…when (ngay khi…thì)
 • no sooner than (vừa mới…thì)
 • các trạng từ: beside (bên cạnh)
 • furthermore, moreover (ngoài ra)
 • in addition to (ngoài ra)

E.g. I learn English to make friends with foreigners and to get a good job.

(Tôi học tiếng Anh để kết bạn với người nước ngoài và để có được công việc tốt).

E.g. Not only my brothers but also my friends likes English.

(Không chỉ những người anh trai của tôi mà cả bạn bè tôi cũng thích tiếng Anh)

Nhóm BUT

→ Dùng để chỉ sự mâu thuẫn hoặc trái ngược. Gồm các liên từ:

 • but (nhưng)
 • yet (ấy thế nhưng
 • still (vẫn)
 • các trạng từ however, nevertheless (tuy nhiên)
 • cụm từ on the other hand được dùng để nối 2 mệnh đề hoặc câu độc lập.

E.g. That is a good but quite unnecessary article.

(Đó là một bài báo hay nhưng không thực sự cần thiết)

E.g. She says she does not love me, yet I still love her.

(Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy)

Nhóm OR

→ Dùng để chỉ sự lựa chọn hoặc đoán chừng. Gồm các liên từ:

 • or (hoặc)
 • or else (hoặc)
 • either…or (hoặc…hoặc)
 • neither…nor (không…cũng không)
 • nor, otherwise (nếu không thì)
 • wether…or (dù…hay, hoặc…hoặc)

E.g. We have to work hard, or we will fail the exam.

(Chúng ta phải học hành chăm chỉ, nếu không thì chúng ta sẽ trượt kỳ thi đó)

E.g. That is not what I meant to say, or should you interpret my statement as an admission of guilt.

(Đó không phải là điều tôi định nói, hoặc là bạn nên diễn giải lời tuyên bố của tôi giống như sự thú nhận)

Nhóm SO

→ Dùng để chỉ hậu quả, kết quả. Gồm các liên từ:

 • so
 • therefore
 • for
 • trạng từ consequently
 • cụm từ as a result

E.g. He will surely succeed, for / because he works hard.

(Anh ấy chắc chắn sẽ thành công, bởi vì anh ấy làm việc rất chăm chỉ)

Lưu ý: Khi dùng liên từ kết hợp để nối hai mệnh đề, chúng ta thêm dấu phẩy sau mệnh đề thứ nhất và trước liên từ.

E.g. You have to work hard, or you will fail the exam

(Bạn phải học chăm chỉ, nếu không thì bạn sẽ trượt kỳ thi)

Khi dùng cấu trúc “No sooner…than” và “Hardly…when” thì chúng ta phải đảo ngữ như sau:

→ No sooner/Hardly + had + S + past participle + than/when + clause

E.g. No sooner had I put the phone down than he rang back

(Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì anh ta gọi)

2. Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc trong tiếng anh gọi là Subordinating conjunctions. Liên từ này dùng để mở đầu một mệnh đề phụ thuộc mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng ngữ). Liên từ phụ thuộc bào gồm các liên từ như sau:

 • as soon as
 • when
 • while
 • because
 • as
 • since
 • unless
 • in case

E.g. Whenever I hear that song, I think of you

(Cứ mỗi khi nghe bài hát đó là tôi lại nhớ đến bạn)

E.g. Although he is very old, he goes jogging every morning

(Mặc dù ông ấy đã già rồi, ông vẫn đi bộ mỗi buổi sáng)

Liên từ phụ thuộc chia ra thành 8 nhóm như sau:

Nhóm When – Liên từ chỉ thời gian

→ Chỉ mối quan hệ về thời gian. Gồm các liên từ:

 • when (khi)
 • when ever (bất cứ khi nào)
 • while (trong khi)
 • as (khi)
 • as soon as (ngay khi)
 • after (sau đó)
 • before (trước đó)
 • until / till (cho tới khi)
 • since (kể từ khi)
 • by the time (kể từ lúc)…

E.g. I’ll phone you as soon as I get home from work.

(Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi trở về nhà)

E.g. At 8pm last night, I was studying while my youger brother was making | noise

(Lúc 8 giờ tối qua, trong khi tôi đang học thì em trai tôi cứ làm ổn)

E.g. Before you leave the office, remember to turn off all the lights

(Hãy nhớ tắt hết đèn trước khi ra khỏi văn phòng)

Nhóm Because – Liên từ chỉ nguyên nhân kết quả

→ Dùng chỉ nguyên nhân hoặc lý do. Gồm các liên từ:

 • because
 • as
 • since
 • now (that)
 • seeing that / as) (bởi vì)

E.g. Because it was submitted late, the report was returned.

(Bản báo cáo bị trả lại do nộp muộn)

E.g. Now / Seeing (that) it’s your money, I suppose you can buy whatever you want

(Vì đó là tiền của bạn, nên tôi cho rằng bạn có thể mua bất cứ thứ gì mà bạn thích)

Nhóm If – Liên từ điều kiện

→ Dùng để chỉ điều kiện. Gồm các liên từ:

 • if (nếu)
 • unless (trừ khi)
 • in case (trong trường hợp)
 • provided / providing that (miễn là)
 • as long as (miễn là)
 • lest (sợ rằng)…

Lưu ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đề chứa les

E.g. Unless he calls, I will leave right away.

(Trừ khi anh ta gọi, tôi sẽ đi ngay lập tức)

E.g. He agrees to take the job as long as the salary is high.

(Anh ấy đồng ý làm việc miễn là lương cao)

Nhóm Though – Liên từ chỉ sự tương phản, đối lập

→ Dùng để chỉ sự tương phản, đối lập. Gồm các liên từ:

 • though
 • although (mặc dù)
 • even though (thậm chí)
 • even if (thậm chí)
 • while (trong khi…

E.g. I watched closely, lest he make a mistake.

(Tội giám sát cẩn thận, sợ rằng anh ấy mắc lỗi)

E.g. Although he is inexperienced, he is still appreciated.

(Mặc dù anh ta thiểu kinh nghiệm, anh ta vẫn được đánh giá cao)

E.g. His mother follows him wherever he goes.

(Mẹ thằng bé đi theo thằng bé bất cứ nơi nào nó đến)

Các từ hoặc cụm từ:

 • not with standing that (mặc dù)
 • whether…or not (cho dù)
 • no matter what, whatever (bất cứ cái gì)
 • whenever (bất cứ khi nào)
 • wherever (bất cứ nơi đâu)
 • whoever (bất cứ ai)
 • however + tính từ / trạng từ đều có thể dùng như liên từ chỉ sự tương phản.

He is poor not with standing that he | Works very hard. (Anh ta vẫn nghèo mặc dù anh ta làm việc rất chăm chỉ)

Nhóm In order that – Liên từ chỉ mục đích

→ Dùng để chỉ mục đích. Gồm các liên từ:

 • in order that
 • so that
 • for fear that (để)

E.g. I learn English in order that I can go study abroad.

(Tôi học tiếng Anh để đi du học)

E.g. She buys a lovely doll so that her daughter can play with it at home

(Cô ấy mua một con búp bê rất đáng yêu để cho đứa con gái chơi ở nhà)

Nhóm so that – Liên từ kết quả

→ Dùng để chỉ kết quả.

Cấu trúc:

 • So + adj/adv + that + clause
 • Such + (a/an) + N(singular plural) + that + clause

E.g. Emma was so angry that she couldn’t speak anything.

(Emma quá tức giận đến nỗi cô ấy không thể nói được lời nào)

E.g. It was such a boring speech that I fell asleep.

(Bài diễn quả tẻ nhạt đến nỗi tối đã ngủ gật)

Nhóm that – Liên từ ý kiến, tuyên bố

→ Dùng để đưa ra một lời tuyên bố, một ý kiến, một sự kiện hoặc một lý do

E.g. I understood that he was innocent.

(Tôi hiểu rằng anh ta vô tội)

E.g. It’s possible that he hasn’t received the letter.

(Có thể là anh ta vẫn chưa nhận được thư)

Sự khác biệt giữa chúng là theo sau liên từ là một mệnh đó, trong khi đó, theo sau giới từ là một danh từ hoặc ngữ danh từ.

Liên từGiới từ
BecauseBecause of
AlthoughDespite
WhileDuring

E.g. Despite the rain, we enjoyed ourselves

(Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn vui thú)

E.g. Although it rained, we enjoyed ourselves

(Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn vui thú)

E.g. We stayed indoors during the storm

(Chúng tôi ở trong nhà trong suốt trận bão)

E.g. We stayed indoors while the storm raged

(Chúng tôi ở trong nhà trong khi cơn bão hoành hành)

Chức năng cơ bản của liên từ

1. Nối các phần tử trong câu

Liên từ kết hợp được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề.

E.g. Jack and Jill went up the hill

(Jack và Jill đã đi lên đồi)

E.g. The water was warm, but I didn’t go Swimming

(Nước thì ấm nhưng tôi đã không đi bơi)

2. Nối các mệnh đề trong câu

→ Liên từ phụ thuộc được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính của câu.

E.g. I went Swimming although it was cold

(Tôi đã đi bơi mặc dù thời tiết thì lạnh)

Bảng tổng hợp các liên từ

1. Liên từ dùng để thêm thông tin

 • And (và)
 • Also (cũng) 
 • Besides (ngoài ra)
 • In addition (thêm vào đó)
 • In the first place (đầu tiên)
 • In the second place (thứ hai)
 • In the third place (Thứ ba)
 • First (thứ nhất)
 • Second (thứ hai)
 • Third (thứ ba)
 • Furthermore (hơn nữa)
 • Moreover (thêm vào đó)
 • To begin with (đầu tiên là)
 • To next with (tiếp theo là)
 • To finally with (cuối cùng là)

2. Liên từ chỉ dấu hiệu nguyên nhân, hệ quả

 • Accordingly (theo đó)
 • And so (và vì thế)
 • As a result (kết quả là)
 • Consequently (do đó)
 • For this reason (vì lý do này nên)
 • Hence, So, therefore, thus (vì vậy)
 • Then (sau đó)

3. Liên từ chỉ sự so sánh

 • By the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
 • In like manner (theo cách tương tục)
 • In the same way (theo cách giống như thế)
 • In similar fashion (theo cách tương tự thế)
 • Likewise, similarly (tương tự thế)

4. Liên từ chỉ sự đối lập

 • But, yet (nhưng)
 • However, nevertheless (tuy nhiên)
 • In contrast, on the contrary (ngược lại)
 • Instead (thay vào đó)
 • On the other hand (mặt khác)
 • Still (mặc dù vậy)

5. Liên từ chỉ sự kết luận hoặc tổng kết

 • And so (và vì thế)
 • After all (sau tất cả)
 • At last, finally (cuối cùng)
 • In brief (nói chung)
 • In closing (tóm lại là)
 • In conclusion (kết luận lại thì)
 • On the whole (nói chung)
 • To conclude (để kết luận)
 • To summarize (tóm lại)

6. Liên từ dấu hiệu chỉ ví dụ

Bạn có thể dùng những cụm từ sau trước khi đưa ra ví dụ, như thế người đọc sẽ dễ dàng biết được bạn đang chuẩn bị nói tới cái gì.

 • As an example (ví dụ)
 • For example (ví du)
 • For instance (ví dụ)
 • Specifically (cụ thể)
 • Thus (chính vì vậy)
 • To illustrate (đề minh họa)

7. Liên từ dấu hiệu chỉ sự khẳng định

 • In fact (thực tế là)
 • Indeed (Thật sự là) | No (không)
 • Yes (có)
 • Especially (đặc biệt là)

8. Liên từ dấu hiệu chỉ địa điểm

 • Above (phía trên)
 • Alongside (dọc)
 • Beneath (ngay phía dưới)
 • Beyond (phía ngoài)
 • Farther along (xa hơn, dọc theo…)
 • In back (phía sau)
 • In front (phía trước)
 • Nearby (gân)
 • On top of (trên đỉnh của)
 • To the left (về phía bên trái)
 • To the right (về phía bên phải)
 • Under (phía dưới)
 • Upon (phía trên)

9. Liên từ dấu hiệu chỉ sự nhắc lại

 • In other words (nói cách khác)
 • In short (nói ngắn gọn lại thì)
 • In simpler terms (nói theo một cách đơn giản hơn)
 • That is (đó là)
 • To put it differently (nói khác đi thì)
 • To repeat (để nhắc lại)

10. Liên từ dấu hiệu chỉ thời gian

 • Afterward (vê sau)
 • At the same time (cùng thời điểm)
 • Currently (hiện tại)
 • Earlier (sóm hơn)
 • Formerly (trước đó)
 • Immediately (ngay lập tức)
 • In the future (trong tương lai)
 • In the meantime (trong khi chờ đợi)
 • In the past (trong quá khứ)
 • Later (muộn hơn)
 • Meanwhile (trong khi đó)
 • Previously (trước đó)
 • Simultaneously (đồng thời)
 • Subsequently (sau đó)
 • Then (sau đó)
 • Until now (cho đến bây giờ)
 • Bài tập liên từ trong Tiếng Anh
Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh

Bài tập liên từ trong tiếng Anh

Dạng 1: Trắc nghiệm chọn liên từ phù hợp

Câu 1. I always work hard every day, _____ I want to earn lots of money to buy a house and a car.

A. For

B. Because of  

C. Although

D. Despite

Câu 2. In the evenings, Jane often cooks _____ walks the dogs around the park. So if you want to see her, come before dinner.

A. Nor

B. after  

C. and

D. so

Câu 3. My girlfriend doesn’t like to cook _____ wash clothes by herself. Because she’s a rich lady and has many servants working there.

A. Nor

B. and  

C. to

D. or

Câu 4. My boss is a very fast and smart person, _____ he can understand or sympathize with his employees.

A. So

B. although  

C. also

D. but 

Câu 5. This is one of London’s largest entertainment centers, so you can choose to play games _____ watch movies, etc.

A. And

B. or  

C. also

D. but also

Câu 6. Kate always spends a lot of time cleaning and decorating her home, _____ she often does her own thing without caring about others.

A. Not only

B. yet  

C. because

D. however

Câu 7. The teacher has already assigned a working group, _____ I cannot select teammates in my group. I was forced to work with people I didn’t like.

A. So

B. because    

C. and

D. but

Câu 8. There are many types of bakery, but I can only choose one. I like to eat _____ matcha _____ chocolate cake.

A. Neither-or

B. not only-but also  

C. either-or

D. both- and 

Câu 9. There aren’t any other choices because my mom doesn’t like _____ coffee _____ tea.

A. Either-or

B. both-and    

C. bot-until

D. neither-nor

Câu 10. I want _____ rice _____ noodles. Because now I feel very hungry after the long train.

A. Either-or

B. not only-but also   

C. both-and

D. so-that

Câu 11. My brother is _____ handsome, good at school _____ the best basketball player in the school.

A. Both-and

B. not only-but also    

C. in order-that

D. so-that

Câu 12. There are lots of cakes in this store so I don’t know _____ you like eating sandwiches _____ pizza. The owner of the store advised me to choose both best sellers here.

A. So-that

B. as-as                  

C. whether-or        

D. such-that

Câu 13. This movie is not _____ scary _____ the one we saw last week. Because it has so few horror scenes and does not startle the viewers.

A. As-as

B. enough-to        

C. whether-or

D. so-that

Câu 14. Kate is _____ a kind girl _____ she has built a charity house for the homeless and abandoned children.

A. Either-or

B. neither-nor        

C. both-and

D. such-that 

Câu 15. My girlfriend was _____ talented _____ she was accepted straight into Harvard University.

A. So-that

B. as-as        

C. both-and

D. enough-to

Câu 16. My mother had _____ finished dinner _____ she had a phone call and then she had to rush to the office.

A. So-that

B. scarcely-when        

C. both-and

D. as-as

Câu 17. He’d _____stroll around the park to enjoy the breeze _____ drink coffee in a restaurant.

A. Rather-than 

B. as-as        

C. so-that

D. no sooner-than

Câu 18. My father often went to bed _____ playing chess with my brother.

A. So that

B. after      

C. in order to

D. as long as

Câu 19. Cullen will usually fully prepare his notebook for school tomorrow _____ going to bed.

A. As

B. as soon as      

C. before

D. since

Câu 20. _____ there are many students with low scores in this exam, the teacher still encourages everyone to try hard for the next exam.

A. After

B. although      

C. as long as

D. when

Câu 21. _____ we have so many similar interest, I want to make friends with you.

A. As        

B. although      

C. as long as

D. so as to

Câu 22. I will not blame the mistake this time _____ you can successfully complete our company’s overseas cooperation project.

A. As long as

B. as      

C. so that

D. as soon as

Câu 23. _____ Lucy got out of the office, her assistant sent a new contract to her.

A. In case

B. when      

C. as long as

D. as soon as

Câu 24. This contract was canceled from the partner because they suspected we made a mistake in the terms of the contract.

A. So as to

B. because      

C. in case  

D. because of

Câu 25. _____ she finished this project, I would fire her. I cannot accept an employee who made so many mistakes.

A. So that

B. whether      

C. even if

D. as long as

Câu 26. _____ he’s a brave man, he has to do everything he can to convince his girlfriend’s parents to get married.

A. In case

B. if      

C. although

D. because

Câu 27. _____ you accept the challenge, you will have a 50% chance of success. Be confident and brave to make the best choice.

A. While

B. even if    

C. Once

D. when

Câu 28. Girl, _____ you are a mother, you need to take good care of your family.

A. Now that

B. Once    

C. when

D. whereas

Câu 29. She bought a buffet ticket at this restaurant _____ she could eat all the dishes on the menu.

A. In that

B. in case    

C. whether

D. so that

Câu 30. I didn’t see her going home _____ 2am today. I think she may be busy at work.

A. Until

B. while    

C. so as to

D. in case

Câu 31. _____ Sally ruined my important files, I didn’t know how to handle her anymore.

A. Until

B. when    

C. as soon as

D. so that

Câu 32. The John family has returned to the city of London to live _____ they used to have a lot of memories here.

A. Which

B. so that    

C. in case

D. where

Câu 33. My father is cleaning the floor _____ my mom is cooking dinner.

A. While

B. so that    

C. as long as

D. in order to

Câu 34. _____ it rains this afternoon, I think we should bring an umbrella.

A. So that

B. while    

C. in case

D. as long as

Câu 35. I prepared enough food to bring along for the last camping trip, _____ most of us ate food in the restaurant.

A. Yet

B. because      

C. as soon as

D. and

Câu 36. Luka always tries to study every day, _____ he wishes to find a good job in the future.

A. In case

B. in order to      

C. for

D. although

Câu 37. _____ you don’t hurry, the last train will start and you cannot go home today.

A. Because

B. without      

C. so that

D. if

Câu 38. She had been in the office for a long time _____ 10am this morning to see her go out.

A. Before

B. for      

C. whereas

D. until

Câu 39. _____ my mother was not at home, my sister was a house cleaner, preparing food for the family.

A. Since

B. Even if      

C. now that

D. Once

Câu 40. _____ my old age, my grandfather used to join mountaineering clubs.

A. Despite

B. Although      

C. However

D. Besides

Câu 41. In my opinion, playing guitar is not _____ romantic _____ writing poetry or painting.

A. Either-or

B. both-and      

C. as-as

D. more-than

Câu 42. My boss did not know _____ he wanted to have a cozy party in a small room or a lively outdoor space.

A. Whether

B. as long as      

C. even if

D. no matter how

Câu 43. My colleagues are _____ impatient _____ lazy. This makes me very disappointed to have to work with them.

A. Both-and

B. not only-but also   

C. neither-nor

D. either-or

Câu 44. _____ there are too many guests coming to this party, please help me prepare a backup party table in advance.

A. However

B. Whereas      

C. Instead of

D. In case   

Câu 45. Once I married you, my heart is only you. I promise I will never change my heart, I will always take care and protect you all my life.

A. Once

B. While      

C. As long as

D. In case

Dạng 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Because of, Since, Even if, Although, Whereas, After/ Before, As soon as, As long as, No matter how.

Câu 1.  _____ this girl appeared, he seemed to have lost his mind. He always fell unilaterally and was not inspired to work. 

Đáp án: Since

Câu 2. _____ bad he is, she always loves and treasures their feelings. Because it is a sincere and innocent love.

Đáp án: No matter how

Câu 3. _____ his talent, Kane won convincingly at the Olimpics Olympics. It is the result of all her constant efforts and efforts.

Đáp án: Because of

Câu 4. _____ many employers are asking Kate to come and work for her, she’s still very loyal to our company.

Đáp án: Whereas

Câu 5. _____ all goes well, our company will still be responsible for the mistake this time.

Đáp án: Even if

Câu 6. Jane plans to move to Singapore to live and work _____ completing the training course at this university.

Đáp án: After

Câu 7. _____ Jane did not fulfill her mission well in this project, she is a talented, very responsible and devoted nearly 10 years in the company.

Đáp án: Although

Câu 8. Tell John to check the guest list again _____ starting the meeting.

Đáp án: Before

Câu 9. My husband bought a mercedes as a birthday present for me _____ he received a bonus from a foreign investment project.

Đáp án: As soon as

Câu 10. You can use everything in this room _____ you keep it carefully, clean and tidy.

Đáp án: As long as