English 12

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thường xuyên cập nhật!

English 12 Test 1 HK1

English 12 Test 2 HK2

English 12 Test 3 HK2

English 12 Test 4 HK2

English 12 Test 5 HK2

Đề số 1 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 12 (có file nghe, đáp án)

Đề số 2 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 12 (có file nghe, đáp án)

Đề số 3 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 12 (có file nghe, đáp án)

Xem thêm:

Làm thêm bài tập ở các trình độ khác, từ lớp 1 đến lớp 12

LÀM THÊM BÀI TẬP NGỮ PHÁP

Học qua video

Học Ngữ Pháp

Tạo Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 Tiếng Anh 12

Tạo Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12

Tạo Đề kiểm tra học kỳ 1 Tiếng Anh 12

Tạo Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 Tiếng Anh 12

Tạo Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tiếng Anh 12

Tạo Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh 12

Tạo Bài tập kiểm tra theo từng đơn vị bài học (unit)