Tiếng Anh 1

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!

Chọn Sách Giáo Khoa, sau đó nhấn chọn bài học phù hợp!

English 1 Family and Friends NXB GDVN – Oxford – Tiếng Anh lớp 1 – Trần Cao Bội Ngọc – NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

starter: Hello

1. What color is it?

2. What’s this?

3. Is it a plane?

Fluency Time! 1

4. They’re bears!

5. This is my nose!

6. Lunchtime!

Fluency Time! 2

Culture

Englih 1 NXB GDVN – macmillan education – Tiếng Anh lớp 1 – NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Unit 1 In the school playground

Unit 2 In the dining room

Fun time 1 English 1 NXB GDVN

Unit 3 At the street market

Unit 4 In the bedroom

Review 1 English 1 NXB GDVN

Unit 5 At the fish and chip shop

Unit 6 In the classroom

Fun time 2 English 1 NXB GDVN

Unit 7 In the garden

Unit 8 In the park

Review 2 English 1 NXB GDVN

Unit 9 In the shop

Unit 10 At the zoo

Fun time 3 English 1 NXB GDVN

Unit 11 At the bus stop

Unit 12 At the lake

Review 3 English 1 NXB GDVN

Unit 13 In the school canteen

Unit 14 In the toy shop

Fun time 4 English 1 NXB GDVN

Unit 15 At the football match

Unit 16 At home

Review 4 English 1 NXB GDVN

i-learn Smart Start 1 (Tiếng Anh lớp 1- Chương trình GDPT 2018 mới)

Getting Started

Getting Started – Lesson 2

Unit 1 Family – Lesson 1

Unit 1 Phonics – Lesson 2

Unit 1 Family – Lesson 3

Unit 2 School – Lesson 1

Unit 2 School – Lesson 2

Unit 2 School – (Review)

Unit 3 Colors – Lesson 1

Unit 3 Colors – Lesson 2

Unit 3 Colors – Lesson 3

Unit 4 My Body – Lesson 1

Unit 4 My Body – Lesson 2

Unit 4 My Body – Review

Unit 5 Animals – Lesson 1

Unit 5 Animals – Lesson 2

Unit 5 Animals – Lesson 3

Unit 6 Activities–Lesson 1

Unit 6 Activities–Lesson2

Unit 6 Activities –Review

Unit 7 Numbers– Lesson 1

Unit 7 Numbers – Lesson 2

Unit 7 Numbers – Lesson 3

Unit 8 Food – Lesson 1

Unit 8 Food – Lesson 2

Unit 8 Food – Lesson 3

Unit 9 Toys – Lesson 1

Unit 9 Toys – Lesson 2

Unit 9 Toys – Lesson 3

Unit 10 My House–Lesson 1

Unit 10 My House –Lesson 2

Unit 10 My House –Review

My Phonics Grade 1 (Tiếng Anh lớp 1)

Unit 1 Letter B My Phonics Grade 1

Unit 1 Letter A

Unit 3 Letter C

Unit 4 Letter D

Unit 5 Letter E My Phonics Grade 1 (Tiếng Anh lớp 1)

Unit 6 Letter F

Unit 7 Letter G

Unit 8 Letter H

Unit 9 Letter I

Unit 10 Letter J

Unit 11 Letter K

Unit 12 Letter L

Unit 13 Letter M

English 1 Explore Our World NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh – Tiếng Anh lớp 1 – Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh

Unit 0 Greetings

Unit 1: My School

Unit 2: My Toys

Unit 3 My Family

Unit 4 My Body

LÀM BÀI KIỂM TRA ONLINE

Làm bài kiểm tra trực tuyến (miễn phí)

Học Ngữ Pháp

Làm bài tập Ngữ pháp