Sở hữu cách

Sở hữu cách là gì?

Sở hữu cách (Possessive) là một trong những cách cơ bản nhất chỉ ra mối liên hệ giữa 2 hay nhiều đối tượng khác nhau và làm rõ ý nghĩa của đối tượng đang được nhắc đến. Khi muốn chỉ ra rằng một cái gì đó thuộc về ai đó hoặc một cái gì đó, chúng ta thường thêm dấu nháy đơn (‘s) vào một danh từ số ít và dấu nháy đơn (‘) cho một danh từ số nhiều. Ví dụ như sau:

  • The boy’s ball (one boy)
  • The boys’ ball (two or more boys)

Trong ví dụ trên số lượng quả bóng không quan trọng. Mà ý nghĩa trọng tâm chính là cậu bé, người sở hữu bóng. Do vậy mà nói, cấu trúc của sở hữu cách sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ chiếm hữu chứ không phải thứ bị chiếm hữu. Thứ ở đây có thể là người, vật,…

Công thức sở hữu cách

Công thức 1: A's B

→ A là danh từ sở hữu 

→ B là danh từ bị sở hữu

▬ Trường hợp danh từ riêng

E.g I like Tara’s hair.

E.g Where is Nam’s telephone?

E.g Who took Anthony’s pen?

E.g This is Charles’s chair.

→ Khi một tên kết thúc bằng s, chúng ta thường coi nó như bất kỳ danh từ số ít khác và thêm ‘s

→ Đặc biệt đối với các tên riêng cổ điển, mang tính cổ đại truyền thuyết ta chỉ cần thêm dấu náy đơn

E.g Who was Jesus’ father? (Ai là cha của chúa Jesus)

▬ Trường hợp danh từ số nhiều nhưng không có tận tùng là s

Một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc không có s (man → men). Để thể hiện sự sở hữu, chúng ta thường thêm các dạng vào số nhiều của các danh từ này và sử dụng công thức 1.

Sở hữu số ítSở hữu số nhiều
my child’s catmy children’s cat
the man’s workthe men’s work
the mouse’s cagethe mice’s cage
a person’s clothespeople’s clothes

▬ Trường hợp thành lập sở hữu cách của nhiều danh từ riêng biệt có cùng một chủ thể bị sở hữu

E.g Nam and Hoa’s father is my friend

Câu này có nghĩa tương đương: The father of Nam and Hoa

(Bố của Nam và Hoa là bạn của tôi)

▬ Trường hợp thành lập sở hữu cách của nhiều danh từ riêng biệt khác chủ thể bị sở hữu.

E.g Tom’s and Peter’s fathers are walking.

→ Câu này nói đến hai chủ thể khác nhau: Cha của tom và cha của Peter

▬ Trường hợp chỉ sự đo lường thời gian, khoảng cách, số lượng.

a week’s holidaymột tuần lễ
an hour’s timemột tiếng đồng hồ
yesterday’s newstin tức của ngày hôm qua
a stone’s throwmột cú ném đá
a pound’s worthgiá trị của một pound

▬ Trong một thành ngữ

out of harm’s wayhết cách
to your heart’s contentlàm bằng cả trái tim
in my mind’s eyetrong tâm trí tôi
to get one’s money’s worthđáng đồng tiền bát gạo
Công thức 2: A'B

→ A là danh từ sở hữu số nhiều có s tận cùng

→ B là danh từ bị sở hữu

▬ Danh từ số nhiều tận cùng được thêm s. Ta chỉ cần thêm dấy (‘) đằng sau vị trí của danh từ đó. Tượng trưng cho công thức A’B với A là danh từ số nhiều.

E.g The girls’ family has four people

E.g The boys’ room

Sở hữu cách kép

Đây là hình thức sở hữu cách đi kèm với từ Of – cũng là một từ mang nghĩa sở hữu mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ở những phần tiếp theo. Sử dụng sở hữu cách kép giúp bạn có thể phân biệt những trường hợp mà nói rất khó diễn tả đúng ý. Xem thêm một vài ví dụ dưới đây nhé.

Tính từ sở hữu

Bạn còn nhớ 7 chủ từ đặc trưng trong tiếng Anh chứ? Khi danh từ rơi vào 1 trong 7 chủ từ này thì sở hữu cách sẽ được chỉ định theo bảng sau:
Đại từ nhân xưngTính từ sở hữu Ví dụ 
IMyMy school
YouYourYour books
HeHisHis friend
SheHerHer boy friend
ItItsIts wheel
WeOurOur school
TheyTheirTheir house

▬ Trường hợp sử dụng tính từ sở hữu nhiều nhất chính là khi chúng ta miêu tả các bộ phận cơ thể hoặc những gì được trang trí trên cơ thể của chúng ta.

E.g My eyes are brown (Mắt của tôi màu nâu.)

→ Mắt là một bộ phận trên cơ thể.

E.g She’s wearing her new hat.

→ Cô ấy mặc một chiếc mũ mới.

Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu cũng mang tính chất sỡ hữu. Tuy nhiên khác với tính từ sở hữu và sở hữu cách truyền thống, phía sau đại từ sở hữu không có danh từ. Do đó, đại từ sở hữu thường bổ sung nghĩa cho chủ ngữ trong câu được nói đến.
Đại từ nhân xưngĐại từ sở hữuVí dụ
ImineThis book is mine
YouyoursThis pencil are yours
HehisThat cats are his
ShehersThis bottle is hers
ItitsThis book is its
WeoursThis room is ours
TheytheirsThis room is theirs

Dùng OF để thay thế sở hữu cách

Công thức:

Danh từ sở hữu + OF + Danh từ bị sở hữu

E.g The dog of Nam is there

(Con chó của nam đang ở đó)

Ngoài ra, để sử dụng OF linh hoạt hơn thì bạn có thể tìm hiểu thêm cấu trúc sở hữu cách kép.

Sở hữu cách kép

Đây là hình thức sở hữu cách đi kèm với từ Of – cũng là một từ mang nghĩa sở hữu mà chúng ta đã được tìm hiểu ở những phần trên. Sử dụng sở hữu cách kép giúp bạn có thể phân biệt những trường hợp mà nói rất khó diễn tả đúng ý. Xem thêm một vài ví dụ dưới đây nhé.

A portrait of Tom→ Bức chân dung của Tom (do ai đó đã vẽ)A portrait of Tom’s→ Một tác phẩm chân dung của Tom (bức chân dung của ai đó do Tom vẽ)
A friend of Jenny’sMột người bạn của Jenny→ Có thể chỉ nói đến 1 người bạn của JennyOne of Jenny’s friendsMột trong những người bạn của Jenny→ Có thể Jenny có rất nhiều bạn

Quy tắc sở hữu cách bằng đại từ WHO

Hình thứ sở hữu của đại từ WHO chính là WHOSE. Trong trường hợp nếu như WHOSE đứng một mình thì đây được coi như một đại từ. Ngược lại nếu sau WHOSE có danh từ thì WHOSE là một tính từ sở hữu.

E.g Whose hat is it? (Mũ của ai nhỉ)

→ Whose có danh  từ đi kèm sau nên là tính từ sở hữu

E.g Whose is it? (Nó của ai)

→ Whose là một đại từ

Bài tập về sở hữu cách trong tiếng Anh

Dạng 1: Sử dụng ‘s hoặc of điền vào chỗ trống

1. My girl has a red hair.

My girl …………….

2. Jane has a green hat.

Jane…………………

3. My teacher has a son.

The son…………….

4. My husband has shoes.

It is ………………..

5. This project is called “online marketing.”

 “Online marketing” is ………………..

6. My colleague has an uncle, John

John is………………………….

7. The newspaper has his picture on its cover.

His picture is on………………………….

8. My wife lives in that town.

It is……………………….

9. There is water in the pot

It’s…………………….

10. This address has a number.

What is …………………..?

11. Rock climbing lasts 5 hours.

It is…………………………

12. The dormitory is for boys only

It is …………………………..

13. My boss has an American wife, Kate

Kate is………………………………

14. Sally has a novel.

It is…………….

15. The rescue center has a special symbol called SOS.

SOS is……………………………………………..

16. Jane’s name has 5 characters

What is …………………….?

17. My living room has a wooden table

It is…………………………………

18. My mother-in-law has a farm on the Island.

It is…………………………………………

19. Mr. David has a famous daughter, Julia.

Julia is………………………………….

20. My friend has a birthday party tonight.

It is……………………………………

21. If you start working at 7 o’clock and run the data, you will be finished at 10 o’clock.

So it’s about …………………… from start to complete. (run)

22. If you leave your office at 12:00 pm and walk to the workshop, you get there at 3:00 pm. 

So it is ……………………….. from your office to the workshop.(walk)

24. My family is going on holiday on the 15th. I will return to work on the 25th.

So my family has got ………… . (holiday)

25. Jane usually goes to bed at 1:00 pm and she gets up about 30 minutes later.

After that she couldn’t sleep. So yesterday afternoon she only had ……. (sleep)

Đáp án:

1. my girl’s red hair

2. Jane’s blue hat

3. The son’s my teacher

4. It is my husband’s Shoes

5. “online marketing” is the name of this project

6. John is the uncle of my colleague

7. His picture is on the cover of the newspaper.

8. It is my wife’s town

9. It is a pot of water

10. What is the number of this address?

11. It is 5 hours of climbing

12. It is a boys’ dormitory

13. Kate is the American wife of my boss

14. It is Sally’s novel

15. SOS is a special symbol of the rescue center

16. What is the character in Jane’s name?

17. It is the wooden table of my living room

18. It was a farm on the Island of my mother-in-law.

19. Julia is the famous daughter of Mr. David

20. It was my friend’s birthday party tonight.

21. So it’s about three hours’ running the data from start to complete.

22. So it is three hours’ walk from your office to the workshop.

23. So my family has got 10 days’ holiday.

24. After that she couldn’t sleep. So yesterday afternoon she only had 30 minutes’ sleep

Dạng 2: Sử dụng sở hữu cách để điền vào chổ trống thích hợp

1. That is ______ magazine (Jack)

That is Jack’s magazine.

2. How about going to the______ Adams

How about going to the Adams’.

3. The______  comics are on the shelves. (children)

The children’s comics are on the shelves.

4. ______ aunt is 50 years old. ( Jessica)

Jessica’s aunt is 50 years old.

5. ______ and ______ motorbike is expensive. (Mark – Leo)

Mark and Leo’s motorbike is expensive.

6. ______ suitcase is on the ground floor ( My father)

My father’s suitcase id on the ground floor.

7. Her ______ telephone was very cheap. (husband)

Her husband’s telephone was very cheap.

8. _____ romantic film is so interesting. (Charla)

Charla’s romantic film is so interesting.

9. That is the _____picture. (girl)

That is the girl’s picture.

10. Those are the ______ comics. (boys)

Those are the boys’ comics.

Bài tập 3: Thay đổi phần gạch dưới trong câu mà vẫn giữ nguyên nghĩa bằng cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng anh (‘s hoặc ‘ hoặc không ).

1. Which is the color of handrail?

Handrail’s color

2. Is this the draw of your colleague?

Your colleague’s draw

3. Please, note the time at the top of the manuscript.

Không

4. She has never seen the crush of Jenny.

Jenny’s crush

5. Have you visit the hometown of Linda and David?

Linda and David’s hometown

6. Does she still have the novel of yesterday?

Yesterday’s novel

7. The girlfriend of my son is here

My son’s girlfriend

8. The pool of your uncle is very beautiful and romantic.

Your uncle’s pool

9. The hair of my mother is very smooth and shiny.

My mother’s hair

10. Denny can’t go to the workshop of my brother.

My brother’s workshop

11. Have you seen the book of the friends of Lisa?

Lisa’s friends’ book

Dạng 4: Đọc cái câu sau và ghi lại thành câu mới bắt đầu bằng từ gạch dưới

1. The concert tonight has been cancelled.

Tonight………………………………..

2. The advertising last month caused many negative thoughts for customers.

Last……………………………………

3. The only cake in the store has been sold.

The……………………………………

4. The weather in America is very erratic.

America……………………………….

5. Agriculture is the main economic sector in the region.

The region…………………………….

Đáp án

1. Tonight’s concert has been cancelled.

2. Last month’s advertising caused many negative thoughts for customers.

3. The store’s only cake has been sold.

4. America’s weather is very erratic.

5. The region’s main economic sector in agriculture.