SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Có đầy đủ Sáng kiến kinh nghiệm các môn học từ lớp 1 đến lớp 12: Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn…Bản đẹp, đầy đủ…..định dạng word, pdf, ppt (powerpoint)… Nếu Quý vị không tìm thấy tài liệu đang cần, liên hệ với chúng tôi theo nội dung phía dưới cùng của trang Web này!

1.Sáng kiến kinh nghiệm môn Môn Tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/1ALqe86j3aAjE4KR4BMZz_4AxEeGRHC47/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/f36z8ph9h876go9/TIENG_ANH_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

2. Sáng kiến kinh nghiệm môn Môn Toán:

https://drive.google.com/file/d/1Nh6kGe3nYmUmDjuy9nf0dsgRSwoByJIh/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/odys2mxbhiync9l/SKKN+TOAN+HOC.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

3. Sáng kiến kinh nghiệm môn Môn Vật lý:

https://drive.google.com/file/d/1JTHK1Tg2jX5nKRnnEn6jAWlP6GtgNLJi/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/8z4hvsg026ewf11/SKKN+VAT+LY.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

4. Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học:

https://drive.google.com/file/d/1WlfeCc0tTs0q1Qr5uBi0HVAANm42CgUA/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/gu9gl5tbxabipsa/Hoa_hoc_skkn.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

5. Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học:

https://drive.google.com/file/d/1IqIe3bXyx59DUt3e687gfJe_2zcpZwyS/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/c8rxdp6rw6lxmld/Sinh_hoc_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

6. Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn:

https://drive.google.com/file/d/1oPBJPQqVpGkuouxMpa5_GEaXC1h-ye6z/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/t13qadv1bj4noot/SKKN+NGU+VAN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

7. Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử:

https://drive.google.com/file/d/1k616qkNOcriaX_YSpteYKpESMB0z32_Q/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/rmk6jkoswex7d6g/Lich_su_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

8. Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý:

https://drive.google.com/file/d/1V-j2A35nKM4Zv3WLguofWO6ILcdwb4PP/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/8ef04ki61if0fou/Dia_Ly_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

9. Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học:

https://drive.google.com/file/d/1KmuQEe9DzR7WTGIBziKW4ztBapdBgtrP/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/ns55kwkzwxad83b/Tin_hoc_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

10. Sáng kiến kinh nghiệm Công tác Đội:

https://drive.google.com/file/d/1c8JyNSEdwp54JYZQ35ZOWbOV35Uq2i-x/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/7o96ne1c95wdlo1/SKKN+CONG+TAC+DOI.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

11. Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục:

https://drive.google.com/file/d/1shb3zV4Tp1L83ta83Fe6e-m2kB3nRmcs/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/jvq8yiyvk607edy/SKKN+THE+DUC.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

12. Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc:

https://drive.google.com/file/d/13PE7jtm4gV2ovkTkUysJWVPvr61PeA7G/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/150etr0zc2dc4mp/AM+NHAC+SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

13. Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng:

https://drive.google.com/file/d/1-KdLAFZrtAYHgHUl_MQfqb6izfKjQhvJ/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/ipidk6xcxjvl62d/SKKN+Giao+duc+quoc+phong.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

14. Sáng kiến kinh nghiệm các môn Tiểu học:

https://drive.google.com/file/d/1O7CxQ6kivf_1rCMl57LhEfwAYxgdX1xc/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/fd8ir6bdnj0rz2c/SKKN+TIEU+HOC.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

15. Môn chung, công tác chủ nhiệm

https://drive.google.com/file/d/1xqn87Hr5C_fvShh2GdZCjjHdbTcLDz1-/view?usp=sharing

https://www.mediafire.com/file/a9me1mchw2oicr1/Mon_chung_SKKN.rar/file

Đang cập nhật >>>>> https://tinyurl.com/26f584wp

Kho lưu trữ dữ liệu lớn nên không thể đăng tải hết trên Website này, hoặc đường link bị lỗi….., Do vậy, nếu Quý vị không tìm thấy tài liệu đang cần, liên hệ với chúng tôi theo nội dung dưới đây: