Kế hoạch Tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

PHÒNG GD – ĐT CHƯ PRÔNG TRƯỜNG TH&THCS PHAN BỘI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:             /KH-PBC                                           Ia Bang, ngày 02 tháng 02 năm 2021


KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng,

chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 59/PGDĐT- GDTrH ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Prông về việc tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Trường TH&THCS Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Giúp học sinh được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid -19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số môn, tiết dạy học qua Internet

– Số môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn. Lịch sử, Địa lý, GDCD, tiếng Anh, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.

– Số tiết/môn/tuần:

+ Môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh: 2 tiết/môn/tuần

+ Các môn còn lại: 1 tiết/môn/tuần

2. Các hình thức dạy học qua Internet

Dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến.

2.1. Hệ thống quản lý học tập

Là hệ thống phần mềm và mạng máy tính cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học qua Internet từ lúc nhập học đến khi hoàn thành khóa học; giúp nhà trường theo dõi quản lý quá trình học tập của học sinh giúp giáo viên giao tiếp với HS trong việc hướng dẫn học, giao bài tập và trợ giúp, giải đáp, giúp HS có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với GV và các HS khác để trao đổi bài.

2.2. Hệ thống quản lý nội dung học tập

Là hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản lý kho nội dung học tập qua Internet, cho phép tổ chức lưu trữ và chuyển tải các nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản lý nội dung học tập có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học tập tới HS) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra các nội dung học tập).

2.3. Hệ thống dạy học trực tuyến

Là phần mềm ứng dụng cho phép tổ chức và quản lý lớp học qua Internet; cho phép giáo viên và học sinh có thể giao tiếp, tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức hoạt động dạy học.

3. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

3.1. Hệ thống quản lý học tập

Giáo viên sử dụng phần mềm Viettel Study đáp ứng yêu cầu: Các hoạt động dạy học phải theo dõi và quản lý quá trình học tập của học sinh, tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến; theo dõi được các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng. Cho phép giáo viên khởi tạo kho học liệu, theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh; học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập, biết được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; học sinh, giáo viên và gia đình học sinh có thể tương tác được với nhau.

3.2. Hệ thống quản lý nội dung học tập:

Giáo viên sử dụng phần mềm Viettel Study đáp ứng yêu cầu: Cho phép tổ chức lưu trữ và chuyển tải nội dung học tập tới học sinh qua Internet; tích hợp công cụ biên soạn bài giảng dành cho giáo viên; cho phép nhà trường có thể tích hợp hệ thống quản lý nội dung dạy học với hệ thống quản lý học tập.

3.3. Hệ thống dạy học trực tuyến:

Giáo viên sử dụng phần mềm dạy học của Viettel Study đáp ứng yêu cầu: cho phép tổ chức, quản lý lớp học qua Internet giúp giáo viên, học sinh có thể tương tác trực tiếp với nhau; bảo đảm cung cấp học liệu cho học sinh; tổ chức và quản lý quá trình học tập của học sinh, sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên trong quá trình dạy học.

4. Yêu cầu về bài học:

– Bài học được xây dựng theo Chương trình giáo dục của nhà trường năm học 2020-2021.

– Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.

– Được tổ, nhóm chuyên môn góp ý, được Ban giám hiệu nhà trường duyệt trước khi đưa vào giảng dạy. 

5. Tổ chức hoạt động dạy học qua internet

5.1. Đối với nhà trường

– Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch.

– Tổ chức tập huấn các phần mềm cho giáo viên để bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên về dạy học qua internet.

– Thường xuyên liên hệ, thông báo với nhà mạng Viettel Gia Lai để đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và học sinh nhà trường.

– Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet như: thông báo thời khóa biểu, lịch học, nội dung bài học, bài kiểm tra và nội quy lớp học.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai hoạt động dạy học của GV, động viên khuyến khích HS tham gia học tập.

5.2. Đối với Tổ chuyên môn

– Tăng cường rà soát, lựa chọn kiến thức trọng tâm của học kỳ II để xây dựng và triển khai các chủ đề dạy học.

– Xây dựng kế hoạch bài học, môn học, bài tập, câu hỏi, đề kiểm tra theo nhóm chuyên môn. Được sử dụng các video bài giảng có nguồn chính thống; hoặc tự xây dựng video bài giảng để làm công cụ tổ chức hoạt động học tập cho HS

– Phân công GV thực hiện theo nhóm chuyên môn.

– Rà soát cơ sở hạ tầng, trình độ CNTT của giáo viên trong tổ báo cáo nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, tổ chức dạy học qua internet.

5.3. Đối với giáo viên:

– Giáo viên xây dựng và lựa chọn bài dạy; tổ chức các hoạt động học của học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài tiếp theo trong chương trình.

– Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet.

– GVCN rà soát cơ sở hạ tầng của học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện học tập, nếu học sinh nào không đủ điều kiện học trực tuyến thì giáo viên cần phối hợp với gia đình học sinh để tạo điều kiện cho các em được học tập nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời gian phòng, chống dịch.

– Hướng dẫn HS cách thức gửi kết quả để GV kiểm tra, đánh giá. GV phụ trách các bộ môn trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

5.4. Đối với học sinh

– Học sinh chủ động, tự giác, tích cực trong việc tự học và học qua Internet.

– Học sinh thực hiện đầy đủ lịch học của từng môn theo thời khóa biểu trên trang Web của nhà trường.

5.5. Đối với gia đình học sinh

– Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh.

– Phối hợp với GVCN, GV bộ môn để quản lý học sinh trong thời gian tự học ở nhà qua Internet.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

– Tuần 22: Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 06/02/2021

– Tuần 23: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

– Tuần 24: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 06/03/2021

– Tuần 25: Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 13/03/2021

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

1. Đối với các bài kiểm tra thường xuyên.

– Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học trên internet.

– Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ giáo dục về đánh giá xếp loại học sinh THCS.

– Không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo PPCT đã được Sở GD ĐT ban hành năm học 2011- 2012 và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích HS tự đọc” theo hướng dẫn của công văn 1113/BGDĐT- GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

2. Kiểm tra định kì và kiểm tra học kì:

– Khi học sinh đi học trở lại nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập bổ sung củng cố kiến thức đã học qua internet; thực hiện việc kiểm tra định kì và kiểm tra học kì theo quy định của bộ giáo dục đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh .

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường TH&THCS Phan Bội Châu./.

 Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT (b/c);

– Các bộ phận CM, GV (t/h);
– Lưu VT.