Các thì trong Tiếng Anh

Có sơ đồ (Mind Map English Grammar) tóm tắt kiến thức ở phía dưới!

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện tại Hoàn thành

Thì Hiện tại Hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành

Thì Quá khứ Hoàn thành tiếp diễn

Thì Tương lai đơn

Thì Tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!