Các mẫu cấu trúc, câu trong Tiếng Anh

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thường xuyên cập nhật!

SENTENCE TRANSFORMATION (MẪU CÂU BIẾN ĐỔI CÂU TRONG TIẾNG ANH)

Các loại câu trong Tiếng Anh

Cấu trúc Spend trong tiếng Anh

So sánh trong Tiếng Anh

So sánh bằng

So sánh hơn

So sánh nhất

So sánh kép

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề danh từ

Câu ước (Thường đi với wish hoặc If only)

Cấu trúc Wish, if only

Cấu trúc When, While

Not only but also

Câu điều kiện

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu chủ động và câu bị động

Câu trực tiếp và câu gián tiếp

Câu cảm thán trong tiếng Anh

Mẫu câu lời khuyên trong tiếng Anh

Cấu trúc câu mệnh lệnh

Một số cấu trúc Tiếng Anh thông dụng