English 9

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!

Cập nhật thường xuyên!

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Đề số 1 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 2 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 3 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 4 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 5 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 6 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 7 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 8 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 9 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Đề số 10 – Kiểm tra học kỳ 1 – Tiếng Anh 9 (có file nghe, đáp án)

Xem thêm:

Làm thêm bài tập ở các trình độ khác, từ lớp 1 đến lớp 12

LÀM THÊM BÀI TẬP NGỮ PHÁP

Học qua video

Học Ngữ Pháp

Tạo Đề kiểm tra giữa học kỳ I Tiếng Anh 9

Tạo Đề kiểm tra Học kỳ I Tiếng Anh 9

Tạo Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tiếng Anh 9

Tạo Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh 9

Tạo Từ mới và Ngữ pháp Tiếng Anh 9

Tạo Bộ Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 theo từng đơn bị bài học (unit)

Tạo Bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh (Phiên bản 1.0)

Tạo Bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh (Phiên bản 2.0)

Tạo Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 (Phiên bản 3.0)